quảng cáo
  • phatminhvuong
  • tct
  • Bảng danh mục hàng hóa / Dịch vụ NI - Xơ (Phiên bản lần thứ10)

    23-07-2018 | Lượt xem: 64

    Sau khi ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 9 tháng 03 năm 2012 về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa / dịch vụ Ni - Xơ Phiên bản 10, Cục sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5377/TB - SHTT về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt B